Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

blabla

Vážená kandidátka, vážení kandidáti na post prezidenta Slovenskej republiky.

 

Blížia sa voľby prezidenta SR 2014 a zverejnením 17 vybraných otázok, odoslaných kandidátom na post prezidenta SR, by som chcel dopomôcť občanom SR v rýchlejšej orientácii pri správnom výbere toho ich kandidáta.

Kto bude chcieť vedieť viac o kandidátoch na post prezidenta SR, môže hľadať aj inde ďalšie informácie.

V prípade Vašich odpovedí „ÁNO:“ alebo „NIE:“ napíšte, prosím, za dvojbodkou písmeno „x“. Ak chcete inak odpovedať, alebo doplniť svoju odpoveď, môžete to dopísať za „Doplnenie:“.

Vaše odpovede by som chcel zverejniť na webe: http://www.prezident2014-otazky.vi-li-am.sk/

 

Ďakujem v mene občanov SR za ochotu a želám Vám všetko dobré.

Jozef Potúček, Bratislava

 

(horeuvedený text som poslal každému kandidátovi na jeho verejne prístupný email, resp. som sa mu pokúsil iným spôsobom doručiť otázky jedného z občanov SR)

 

Téma 1 – Spoločnosť, politika, ekonomika, financie:

 

 

Otázka 1/1: Ste za priamu, neanonymnú voľbu zástupcov ľudu do NR-SR a do miestnych samospráv?

Čoraz viac občanov SR volá po voľbách bez kandidátskych listín jednotlivých politických strán, kde by zvolený zástupca bol priamo zodpovedný svojim konkrétnym voličom. On by presne menovite vedel, kto ho vlastne zvolil a v prípade nutnosti by bolo voličom priamo umožnené rýchle alebo aj okamžité odvolanie svojho voleného poslanca.

Jozef Behýl: ÁNO / Pozri www.verejnyzaujem.sk
Gyula Bárdos: Súčasný volebný systém by som modifikoval na viac volebných krajov.
Milan Melník: ÁNO

 

 

Otázka 1/2: Ste za prijatie takého zákona, ktorým by boli vinníci odhalení a potrestaní, ktorí sa podieľali na rozkradnutí štátneho majetku v minulosti tak, aby sa čo najväčšia hodnota tohto majetku vrátila naspäť do rúk štátu? Ak áno, až do ktorého roku naspäť by sa to malo šetriť?

Jozef Behýl: ÁNO / do roku 1993
Gyula Bárdos: ÁNO
Milan Melník: ÁNO

 

 

Otázka 1/3: Ste za zníženie percenta, potrebného na vyhlásenie referenda? Ak áno, na aké percento?

Jozef Behýl: ÁNO / Určite som za zníženie počtu podpisov potrebných na záväzné vyhlásenie referenda. Celoštátne by malo byť zozbieraných 200 tisíc podpisov, aby vznikla povinnosť pre prezidenta SR vyhlásiť referendum. Presadzujem aj ďalšiu možnosť: Pokiaľ tri VÚC požiadajú oficiálne o zvolanie celoštátneho referenda k určitému problému, je potrebné v každom VÚC preukázať 50 tisíc platných podpisov. Referenda môžu prebiehať aj v jednotlivých VÚC samostatne, tiež pri zozbieraní 50 tisíc podpisov sa môžu konať regionálne referendá, ale len v náväznosti na Ústavu SR tak, aby nebolo možné zvolať referendum v rozpore so zákonmi o celistvosti štátu, osamostatnení sa, vytvorení autonómie a pod. Takéto konanie referenda musí byť obmedzené zákonom a Ústavou SR.
Gyula Bárdos: ÁNO / Zníženie kvóra by som si vedel predstaviť, ale nie pri súčasnom rozložení síl v NR SR. Prípadné nové riešenie je možné iba celospoločenským konsenzom.
Milan Melník: ÁNO

 

 

Otázka 1/4: Ste za zotrvanie SR v štruktúrach EÚ a NATO?

Jozef Behýl: ÁNO / K tejto otázke je potrebné opätovne zvolať referendum, pretože na základe referenda sme do týchto štruktúr vstúpili. Ale takéto referendum by malo byť zvolané len v tom prípade, ak bude zákonom viazaná povinnosť pre všetkých občanov, ktorí dosiahli 18 rokov a sú voliči, sa takéhoto všeľudového hlasovania zúčastniť. Nemôže predsa o takýchto dôležitých otázkach rozhodovať 15 alebo 20% voličov.
Gyula Bárdos: ÁNO
Milan Melník: ÁNO

 

Otázka 1/5: Ste za urýchlené odvolanie slovenských vojakov z Afganistanu?

Prezident SR je najvyšší veliteľ ozbrojených síl SR. Naši vojaci pôsobia hlavne v rámci aktivít aliancie NATO v rôznych rizikových oblastiach sveta, kde dochádza aj k tomu, že zo strany značnej časti domáceho obyvateľstva sú, žiaľ, považovaní za cudzích okupantov, s čím sa stotožňuje aj čoraz väčší počet nášho obyvateľstva.

Jozef Behýl: ÁNO / Som za odvolanie našich vojakov z týchto misií a ponechal by som v takýchto misiách len pozorovateľov alebo vojenských pridelencov ako pozorovateľov.
Gyula Bárdos: Sme členmi NATO, čo nám prináša nie len práva, ale aj povinnosti.
Milan Melník: ÁNO

 

 

Otázka 1/6: Ste za odluku všetkých cirkví od štátu?

Jozef Behýl: Spýtam sa cirkevných predstaviteľov, veriacich aj občanov bez vyznania, aký majú na to názor. Čo rozhodne väčšina, to budem presadzovať.
Gyula Bárdos: Táto tém ešte nie je prediskutovaná, a vtejto chvíli je ťažké povedať, aké by to malo praktické náedky, keby sa cirkev odlúčila od štátu.
Milan Melník: ÁNO / po vzájomnej diskusii

 

 

Otázka 1/7: Ste za to, aby pre všetky cirkvi bez výnimky platili tie isté zákony, vyhlášky a právne nariadenia, ako platia pre ostatné právne subjekty, obchodné spoločnosti a občanov SR, hlavne čo sa týka financovania, zdaňovania a evidencie majetkov?

Jozef Behýl: Táto otázka úzko súvisí s odlukou cirkví od štátu. Je nevyhnutné prehodnotiť finančný a majetkový dopad na celkovú ekonomiku jednotlivých regiónov Slovenska v prípade, žeby cirkvi na základe odluky od štátu a na základe ich zaradenia do systému podnikateľských subjektov mohli ovplyvňovať celkovú ekonomickú situáciu v danom regióne.
Gyula Bárdos: ÁNO
Milan Melník: ÁNO

 

 

Téma 2 - Vzdelanie a rodina:

 

Otázka 2/1: Ste za prijatie Ústavného zákona SR o ochrane tradičnej rodiny?

Na základe preambule Charty ľudských práv v EÚ by Slovensko prijalo aj tento nadväzujúci ústavný zákon, pamätajúc pritom na svoje duchovné a morálne dedičstvo európskeho priestoru.

Jozef Behýl: ÁNO
Gyula Bárdos: Som zástancom tradičnej rodiny.
Milan Melník: ÁNO

 

 

Otázka 2/2: Ste za zrovnoprávnenie homosexuálneho manželstva na úroveň tradičného manželstva na Slovensku?

Jozef Behýl: NIE
Gyula Bárdos: NIE / Manželstvo je zväzok muža a ženy.
Milan Melník: NIE

 

 

Otázka 2/3: Súhlasíte so zavedením sexuálnej výchovy na Slovensku v rannom predškolskom veku a na základných školách prvého stupňa podľa vzoru niektorých západných krajín EÚ, ako Anglicko, Holandsko, Nemecko, atď?

Čoraz viac obyvateľov SR má obavy, že naše maličké slovenské deti sa po prijatí podobných zákonov aj v SR budú musieť povinne oboznamovať napr. s možnosťou neskoršej voľby a určenia si svojho pohlavia, s homosexualitou ako normálnym zdravotným a prirodzeným stavom dnešného moderného človeka, s účelom a používaním antikoncepcie, s technikami sexuálneho ukájania, s praktickými ukážkami a cvičeniami nasadzovania kondómov na umelé mužské pohlavné orgány, s praktickým vzájomným ohmatávaním detí, apod., pričom želanie, vierovyznanie a svetonázor rodičov ako ľudské právo by sa v tomto konkrétnom vzdelávacom procese ich detí do úvahy vôbec nebralo, naopak, rodičia by mohli byť štátnymi orgánmi pri ochrane zdravého psychického rozvoja svojich detí ešte aj perzekuovaní a súdení, v krajnom prípade by im deti boli dokonca odobraté na adopciu.

Jozef Behýl: Pri súčasnom stave nášho školstva a vzdelaní učiteľov - Nie, ale pri súčasnom pôsobení internetu a médií, ktoré je nekontrolovateľné, to treba veľmi zvážiť.
Gyula Bárdos: To, čo opisujete v doplnení otázky, je "hororový scenár". Nemyslím si, že takéto niečo sa na naše deti chystá. Pravda je však taká, že dnešné deti sú oveľa vyspelešie, než bola naša generácia. Na túto otázku nedokážem odpovedať jednoznačné ÁNO alebo NIE. Možno by som to mal prekonzultovať s odborníkom z tejto oblasti, až potom by som sa k tomu mohlo vyjadriť.
Milan Melník: NIE

 

 

Téma 3 – Obchod, potraviny a zdravie obyvateľstva:

 

Otázka 3/1: Ste za potravinovú sebestačnosť SR? Ak áno, ako by ste to ako prezident SR dokázali presadiť?

Jozef Behýl: ÁNO / Je potrebné posilniť stredný podnikateľský stav, podporiť vznik a fungovanie rodinných podnikov, zameraných predovšetkým na domácu potravinovú výrobu. Prezident musí mať rozšírené právomoci a možnosť predkladať zákony na základe požiadaviek občanov.
Gyula Bárdos: ÁNO / Odpovedal som: áno, aj keď i myslím, že stopercentnú potravinovú sebestačnosť nikdy nedosiahneme, a nie je to ani účelom, veď každý štát si vymieňa potraviny so susednými štátmi. K presadeniu čo najväčšej potravinovej sebestačnosti je predovšetkým potrebné vyrovnať dotácie a rôzne podpory z EÚ a zo štátneho ropočtu, aby tieto boli rovnaké, ako v susedných štátoch. Toto je predpokladom, aby naši poľnohospodári mohli vypestovať potraviny s konkurencieschopnými cenami. A rovnako som za spravodlivé posúdenie výšky dotácií podľa regionálnych rozielov Slovenska, ale aj s prihliadnutím na množstov a kvalitu poľnohospodárskej produkcie.
Milan Melník: ÁNO / zákaz predaja vody a pôdy cudzincom

 

 

Otázka 3/2: Ste za úplný zákaz pestovania GMO potravín na území SR, kŕmenia všetkých zvierat GMO potravinami na území SR, ako aj za úplný zákaz dovozu všetkých GMO potravín zo zahraničia, čiže aj mäsových produktov zo zabitých zvierat, ktoré boli kdekoľvek vo svete kŕmené GMO potravinami?

Jozef Behýl: ÁNO / Ale k tomu by bolo potrebné otvoriť a prehodnotiť prístupové zmluvy s EÚ.
Gyula Bárdos: Som za veľmi silnú kontrolu GMO potravín. Úplný zákaz je nerealizovateľný, lebo už v súčasnosti je na trhu množstvo povolených GMO produktov.
Milan Melník: ÁNO

 

 

Otázka 3/3: Ste za prijatie novelizácie zákonov v poľnohospodárstve a záhradkárstve na Slovensku, ktorou by bola povinná registrácia každého osiva a ktorou by každá dopestovaná odroda musela splňovať presné normy pre priemyselne šľachtené odrody?

Čoraz väčší počet jednoduchých poľnohospodárov, farmárov a záhradkárov na Slovensku má obavy, že by prijatím niektorých zákonov mohlo byť obmedzené až znemožnené pestovanie, spracovávanie a predaj rôznych rastlinných a bylinných produktov na území Slovenska, ktoré by neboli schválené nadmerne drahými certifikátmi, čo by logicky nahrávalo iba niekoľkým cudzím veľkým nadnárodným potravinárskym korporáciám.

Jozef Behýl: Vo vašej otázke je zároveň aj odpoveď.
Gyula Bárdos: Som za to, aby sa na Slovensko nedostani neoverené osivá. Na druhej strane by som potreboval poznať detaily zákona (ktoré nepoznám), ako sa v ňom rieši možnosť využitia osiva malých pestovateľov, čo si vypestujú z vlastných zrojov.
Milan Melník: NIE

 

 

Otázka 3/4: Ste za povinné očkovanie detí bez toho, že by rodičia mali možnosť si dobrovoľne vybrať, ktoré očkovanie pre svoje deti schvália a ktoré odmietnu?

Jozef Behýl: Som za povinné očkovanie, ale len v tom prípade, keď mi niekto dá záruku,že štátny zdravotnícky systém, vrátane rezortu zdravotníctva, má eminentný záujem na zdravom vývoji nášho obyvateľstva. Zatiaľ o tom dosť pochybujem, lebo si myslím, že náš celý zdravotnícky systém, vrátane rezortu zdravotníctva, je pod vplyvom nadnárodných farmaceutických spoločností.
Gyula Bárdos: Po konzultácii s pediatrom by to malo byť na rodičoch, či očkovanie odmietnu alebo nie.
Milan Melník: ÁNO

 

 

Téma 4 – Nové technológie:

 

Otázka 4/1: Ste za energetickú sebestačnosť SR? Ak áno, ako by ste to ako prezident dokázali presadiť?

Jozef Behýl: ÁNO / Áno som, ale jedine tak, že budem môcť predkladať zákony, ktoré súvisia so životnými záujmami a národnými záujmami Slovenska.
Gyula Bárdos: Nie je možná energetická sebestačnosť SR, nemáme na to zdroje. Môžeme však zvyšovať pdiel sebestačnosti obnoviteľnými zdrojmi energie.
Milan Melník: ÁNO / vodné elektrárne

 

 

Otázka 4/2: Ste za povinné čipovanie ľudí prostredníctvom implantátu RFID do ľudského tela, kde by boli uložené všetky citlivé zdravotné, finančné, rodinné a iné dôležité osobné údaje?

Jozef Behýl: NIE
Gyula Bárdos: NIE
Milan Melník: NIE

 

 

Otázka 4/3: Veríte správam a osobným svedectvám z celého sveta, že mnohé lietadlá, ktoré zanechávajú za sebou dlhé stopy na oblohe, nám vlastne priamo na hlavy púšťajú prostredníctvom chemtrails, nanotechnológií a morgelons zdraviu škodlivé látky, ktoré devastačne pôsobia nielen na zdravie ľudí, čiže aj občanov SR, ale aj na zvieratá a dokonca aj na rastlinstvo?

Jozef Behýl: Odpoveď na túto otázku nepoznám, musel by som sa s touto problematikou bližšie oboznámiť.
Gyula Bárdos: NIE / To, čo my vidíme na oblohe, je para. Samozrejme, netvrdím, že je to úplne čistá para, ale nemyslím si, že je to až tak hrozivo nebezpečné, ako to opisujete v otázke. Avšak Európska Únia ostro sleduje vypúšťanie CO2 do ovzdušia, a leteckí koštruktéri sa takisto sústreďujú na eliminovanie školivých plynov. Je to cieľom aj leteckých spoločostí.
Milan Melník: NIE


Nasledujúci kandidáti reagovali na jednotlivé otázky takýmto spôsobom:

Andrej Kiska, odpoveď 19. februára 2014, 16:16:
„Dobry den pan Potucek, Dakujeme za Vas email. Zial, p. Kiska je naozaj velmi vytazeny, navyse na vsetky otazky, ktore ste mu polozili uz odpovedal pre rozne media. Chcel by som Vas preto poprosit, aby ste si odpovedete na vase otazky nasli na internete. Dakujem za pochopenie. S uctou Tomas Lehotsky tim Andreja Kisku.“

Radoslav Procházka, odpoveď 25. februára 2014, 8:39:
„Dobrý deň, ďakujeme Vám za Váš záujem a za Vašu námahu, ktorú ste si dali pri tvorbe otázok, ktoré Vás zaujímaju na prezidentských kandidátoch. Zároveň Vás však vzhľadom na pracovné vyťaženie prosíme o trpezlivosť a o pochopenie pri čakaní na odpovede. Pekný deň, Tím Rada Procházku.“